ศึกษาหลักการพื้นฐาน และรูปแบบของข้อมูลและเครื่องวัดต่างๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีตรวจสอบระยะไกล รายละเอียดของเครื่องมือ วิธีการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ รวมถึงการแนะนำของการใช้แอพพลิเคชั่นในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ที่หลากหลาย รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของแอพพลิเคชั่นและวิธีใช้สาหรับการประมวลผลข้อมูล ที่ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และศึกษาตัวอย่างของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสื่อตรวจสอบระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


CS 2201E Computer Programming

Computer organization and fundamentals of data processing using high-level programming languages. Programming structures, flow charts, pseudo code for
problem-solving, and structural programming.