ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของยุโรป นับตั้งแต่ยุคแห่งการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในยุโรปและที่มีผลต่อโลกส่วนอื่น โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ เช่น การค้นพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิอาณานิคม การเกิดรัฐประชาชาติ การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) และครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) รวมทั้งความพยายามที่จะสร้างยุโรปให้เป็นเอกภาพ เช่น สหภาพยุโรป และปัญหาความมั่นคงในยุโรป

ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของโลกในภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย