ศึกษาเหตุการณ์หรือการตีความทางประวัติศาสตร์เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ นักเรียนนายร้อย ได้ฝึกหัด ค้นคว้าหาข้อมูล การตีความ อธิบายความ และสรุปความ ตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย

จะเน้นการศึกษาในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม โดยเริ่มตั้งแต่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติจากยุคโบราณ ยุคจักรวรรดินิยม ยุคสงครามโลกจนถึงยุคสงครามเย็น และยุคปัจจุบัน ความร่วมมือและแข่งขันกันในภูมิภาคอินโดจีน ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค เช่น เพศ ตำนาน และความเชื่อทางศาสนา รวมถึงบทบาทภายนอกที่มีต่อภูมิภาคโดยเฉพาะรัสเซีย จีน และสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น ความมั่นคงภายในภูมิภาค การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และสัมมนาวิชาการประกอบการเรียนการสอน


ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกับการปรับตัวด้านต่างๆ ภายในสังคมไทย นับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม จนถึงปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศในยุคสงครามเย็นและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาวการณ์ของประเทศไทยหลังยุคสงครามเย็นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์


ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคดังกล่าวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะนับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างและพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น การร่วมมือภายในภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคในกระแสการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน


ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นอัตลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก


ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของยุโรป นับตั้งแต่ยุคแห่งการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในยุโรปและที่มีผลต่อโลกส่วนอื่น โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ เช่น การค้นพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิอาณานิคม การเกิดรัฐประชาชาติ การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) และครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) รวมทั้งความพยายามที่จะสร้างยุโรปให้เป็นเอกภาพ เช่น สหภาพยุโรป และปัญหาความมั่นคงในยุโรป

ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของโลกในภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย