ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1

Vector, Force, Mass, and Newton's laws of motion. Energy, Momentum. Mechanism of particles and solid objects. Physical properties of matter. Fluid dynamics, Heat, Thermodynamics, Sound, Oscillation and Wave, Sound wave.

เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง

สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ การกำหนดตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้า การบอกทิศทางโดยอาศัยดวงดาว ทัศนูปกรณ์ และกล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นอื่น ระบบโลก  ดวงจันทร์ คุณสมบัติของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ

Introductory knowledge on celestial objects orientation and coordination, orientation by stars, optical devices, and telescopes, other wavelength telescopes, earth system, moon, properties of stars, space technology