ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์  และการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กำหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ