ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ได้แก่ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง การเขียนย่อหน้า การใช้สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และการพูดในโอกาสต่าง ๆ