การศึกษาต่อจากภาษาไทย 1 เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาที่นักเรียนนายร้อยจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม การใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคล การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การเขียนโครงการ บทความ การบรรยายสรุป การพูดอภิปราย และการทำหน้าที่พิธีกร