แนะนำการสำรวจและการทำแผนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ การทำงานสนาม

เบื้องต้น ทฤษฎีของการวัดและความคลาดเคลื่อน การสามเหลี่ยมเบื้องต้นและการปรับแก้การคำนวณอาซิ

มุธอย่างละเอียด การวัดระยะทาง กล้องธีโอโดไลท์ การวัดมุม งานวงรอบและการปรับแก้ การทำระดับด้วย

กล้องระดับและการปรับแก้ การทำระดับตรีโกณ เส้นชั้นความสูงและการใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ

การสำรวจภูมิประเทศ การทำแผนที่