การฝึกงานภาคสนาม ตามหลักสูตรวิชา CE 3001 ไม่ต่ำกว่า 80 ชั่วโมง