แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของวัตถุที่ยืดหยุ่น เมื่อได้รับแรงดึง แรงเฉือน แรงดัด แรงบิด โดยทฤษฎีต่างๆ เช่น หน่วยแรงและความเครียดระนาบ หน่วยแรงผสมและแผนภาพวงกลมของมอร์ กฎของฮุค อัตราส่วนปัวซอง เป็นต้น การเขียนแผนภาพของแรงเฉือนและแรงดัดในคาน หน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงดัดบนหน้าตัดคาน การโก่งของคาน ทฤษฏีการพังทลาย ทฤษฏีเสา การโก่งเดาะของเสา