โครงสร้างและการกำเนิดของดิน การเจาะสำรวจดินและการบันทึกข้อมูลการสำรวจดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับปริมาตรของมวลดิน ขีดจำกัดแอตเตอร์เบอร์ก การจำแนกและการจัดประเภทของดิน การซึมได้ของน้ำในดิน แผนผังทิศทางการไหลของน้ำในดิน หน่วยแรงในแนวดิ่งที่เกิดภายในดิน หน่วยแรงประสิทธิผล การบดอัดของดิน การทรุดตัวของดินความสามารถในการรับแรงเฉือนของดิน แรงดันด้านข้างของดิน เส้นทางของหน่วยแรงในดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพความชันของดิน การปรับปรุงคุณสมบัติและกำลังของดิน