การทดสอบกลศาสตร์ของดินในสนามและในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นไปตามวิธีการทดสอบแบบมาตรฐานเพื่อคำนวณหาคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม การทดสอบหาความชื้นในมวลดินและในสนาม การเก็บตัวอย่างดินในสนาม การหาขีดจำกัดแอตเตอร์เบอร์ก ความถ่วงจำเพาะของดิน ความหนาแน่นของดินในสนาม การหาขนาดคละของดิน การทดสอบความสามารถในการยอมให้น้ำไหลผ่าน การทดสอบการบดอัดดิน การทดสอบหาค่า เช่น การหาค่า CBR การทดสอบการทรุดตัวของดิน การทดสอบหากำลังของดินโดยไม่มีแรงดันด้านข้าง การหาความสามารถในการรับแรงเฉือนโดยการกดแบบสามแกนการหาความสามารถในการรับแรงเฉือนโดยตรง