การปฏิบัติการในห้องทดลองในเรื่องคุณสมบัติของของไหล การวัดอัตราการไหลทฤษฎีของเบอร์นูลลี่ การหาเรย์โนลนัมเบอร์ หาการสูญเสียศักย์อุทกในท่อ การไหลของน้ำผ่านฝายรูปต่างๆ การไหลผ่านรูคอดแรงจากลำน้ำ (jet) การไหลในรางน้ำเปิดและระบบท่อต่างๆ