การไหลในทางน้ำเปิดและการออกแบบ การไหลในท่อและการออกแบบระบบท่อการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ การเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ โครงสร้างทางชลศาสตร์ อ่างเก็บน้ำและตะกอนในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำล้น ประตูระบายน้ำ อุโมงค์ผันน้ำ แอ่งชะลอความเร็ว เครื่องจักรกลทางชลศาสตร์ เครื่องสูบน้ำและกังหัน แบบจำลองทางชลศาสตร์ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน