องค์ประกอบของคอนกรีต คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตลอดจนวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ ชนิดของปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของมวลรวม การทดสอบวัสดุผสม สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติคนกรีตสด การผสม ลำเลียง เทลงแบบ การอัดแน่น การบ่มคอนกรีต กำลังของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต คุณสมบัติด้านกำลังอื่นๆ การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ความผันแปรของกำลังอัดในโครงสร้าง การเปลี่ยนรูปของคอนกรีต ความเสียหายของคอนกรีตและการตรวจสอบงานคอนกรีต