อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและวิศวกรที่ชำนาญงานโยธาในสาขาต่างๆ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการกลุ่มที่ทำโครงการค้นคว้าวิจัยเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา