โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนต ความสัมพันธ์ระหว่างแรงส่วนเกินและฐานรองรับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนตโดยวิธีพลังงานคว่ามเครียด วิธีสมการสามโมเมนต์ วิธีโหลดยืดหยุ่น วิธีมุมหมุน วิธีกระจายโมเมนต์ วิธีคอลลั่มอนาโลยี การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบื้องต้นเส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนต การศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพของชิ้นส่วนของโครงสร้างและโครงสร้างข้อแข็ง การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์