ข้อบัญญัติในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ ทั้งทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานและทฤษฎีกำลังประลัย วัสดุในคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสร้างเมื่อถูกกระทำด้วยโมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแกน และแรงผสม การวิเคราะห์และการออกแบบคาน พื้น บันได เสา ผนัง ฐานรากและกำแพงกันดิน กำลังการยึดเกาะของเหล็กเสริม รายละเอียดการเสริมเหล็กและฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก