ประวัติการพัฒนาทางหลวง การบริหารจัดการทางหลวง กฎพื้นฐานในการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบด้านเรขาคณิตและการดาเนินการก่อสร้าง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง เศรษฐศาสตร์และการลงทุนทางหลวง วัสดุวิศวกรรมทางหลวงการก่อสร้างและการบารุงทางหลวง