ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง ดิน มวลรวม แอสฟัลติกคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลติกคอนกรีต การปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับงานทาง การทดสอบวัสดุสำหรับงานทางในห้องปฏิบัติการ การทดสอบงานทางในสนาม