ชนิดและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการก่อสร้าง การแยกจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง การหาราคาต่อหน่วยและการวิเคราะห์ราคา การประมาณการก่อสร้างในด้านการเงิน งานและวัสดุ ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับงานสนามและการควบคุมงาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบทางกฎหมาย