อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและวิศวกรที่ชำนาญงานโยธาในสาขาต่างๆ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มที่ทำโครงการค้นคว้าวิจัยเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา หรือได้รับการมอบหมายโดยกองวิชา การทำโครงการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับดูแล นักเรียนนายร้อยส่งข้อเสนอโครงการและสัมมนาก่อนเริ่มโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนาในเรื่องต่างๆเช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิชาการแบบต่างๆ การวางแผนโครงการทั้งในเรื่องเวลาและงบประมาณ รายงานโครงการค้นคว้าขั้นต้นและเสนอในที่ประชุม