ศึกษาและทำรายงานต่อจากหัวข้อที่ได้เสนอใน CE 4902 ทำรายงานฉบับสมบูรณ์

และเสนอในที่ประชุม