การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การกำหนดน้าหนักบนส่วนต่างๆของโครงสร้างการคำนวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่างๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์เฟรม(Frame Analysis) การทำงานระหว่างเฟรมกับผนัง (Frame & Wall Interaction) ผนังรับแรงเฉือน(Shear Wall) ระบบสุขาภิบาลสำหรับอาคารสูง ฐานรากสำหรับอาคารสูง