ประวัติ ผลทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะการจราจรของระบบขนส่ง ศึกษาการออกแบบการวางแผน การพัฒนาและกฎข้อบังคับสำหรับการขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางรถไฟ ทางอากาศทางท่อและอื่นๆ บทบาทของวิศวกรในการวางแผน ออกแบบและดำเนินงาน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งปัญหาการจราจร และวิธีการแก้ไข