อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและผู้ชำนาญงานด้านการสำรวจและทำแผนที่ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการกลุ่มที่ทำโครงการค้นคว้าวิจัย การนำเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมแผนที่