ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลภูมิศาสตร์ การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การตรวจสอบและแก้ไข การประมวล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ฐานข้อมูลเบื้องต้น การรับรู้ระยะไกล ระบบพิกัด การหาพิกัดด้วย GPS การทำแผนที่