อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ชำนาญงานด้านการสำรวจและทำแผนที่ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มที่ทำโครงการค้นคว้าวิจัยเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมแผนที่ หรือได้รับมอบหมายโดยกองวิชา