ศึกษาเรื่องในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมสำรวจตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์