กระบวนการเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ทางการพิมพ์ โดยเน้นการพิมพ์แผนที่ ศึกษาทฤษฎีสีและแสง เครื่องมือวัดทางแสงและสี การรับรู้สี กระบวนการแยกสีเพื่อการพิมพ์แผนที่ การแยกสีจากต้นฉบับชนิดต่างๆ ตลอดจนการ ปรับแต่งสีและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ Map Publisher Map Finishing