ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม การวิเคราะห์พืชพรรณไม้ วัสดุผิวดิน รูปลักษณ์ผิวดิน ลำน้ำ และเส้นทาง การประเมินค่าปัจจัยภูมิประเทศที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหาร