ความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง การคาดหวังทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น ตรีโกณมิติทรงกลม ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิตเมทริกซ์ การแปลงระบบพิกัด อนุกรมเทเลอร์ วิธีเชิงเลขประยุกต์ เวคเตอร์วิเคราะห์เบื้องต้น