ทฤษฎีการจัดภาพ  สภาวะร่วมเส้น สภาวะร่วมระนาบ จุดบังคับภาพถ่าย การจัดภาพภายใน สัมพัทธ์และสัมบูรณ์ เครื่องเขียนแผนที่ การรังวัดข้อมูลแผนที่จากรูปถ่ายคู่ซ้อน การผลิตภาพถ่ายออร์โธ  การขยายจุดบังคับภาพถ่ายเบื้องต้น วัตถุประสงค์ การจำแนกประเภทของการขยายจุดบังคับภาพถ่าย การขยายจุดบังคับภาพถ่ายด้วยวิธีการรังวัดโมเดลต่อเนื่อง วิธีการรังวัดโมเดลอิสระและวิธีวิเคราะห์แบบต่าง ๆ การคำนวณการปรับแก้และการวิเคราะห์ผลในงานขยายจุดบังคับภาพถ่าย