มโนทัศน์ทางสถิติ คุณสมบัติของค่าจากการรังวัด หลักการและเทคนิคการแพร่ของความคลาดเคลื่อน หลักการปรับแก้ เทคนิคในการปรับแก้ลีสท์สแควร์ วงรีความคลาดเคลื่อน การวิเคราะห์ผลการปรับแก้ การประยุกต์การปรับแก้ในงานวิศวกรรมแผนที่