การใช้ที่ดิน การจำแนกประเภท องค์ประกอบและการบริหารจัดการที่ดิน หลักกฎหมายสำหรับการกำหนดแนวที่ดิน การได้มาและการสอบแนวเขต กฎหมายที่เกี่ยวกับการรังวัด การรังวัดแนวเขตที่ดิน การจัดทำเอกสารถือสิทธิ์ในรูปของการบรรยายและแผนภาพ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรังวัดระบบกริดที่ดิน การแปลงพิกัดสำหรับงานที่ดิน การประยุกต์การสำรวจจากภาพถ่ายทางอากาศกับงานแผนที่ที่ดิน