ความหมาย  ประวัติ  และวิวัฒนาการ การรับรู้ระยะไกล หลักการรับรู้ระยะไกล คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบดาวเทียมในการรับรู้ระยะไกล การวิเคราะห์และประมวลผลภาพดาวเทียม การประยุกต์การรับรู้ระยะไกล