การวิเคราะห์ภูมิประเทศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจำลอง การวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผลข้อมูล การแสดงข้อมูลแบบ 2D และ3D ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง