การอินทิเกรดเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาที่กำหนด
ค่าเริ่มต้น  และปัญหาที่กำหนดค่าขอบ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  การหา
ค่าเหมาะที่สุด  การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  การศึกษาและวิเคราะห์โปรแกรมสำเร็จรูป