หลักการพื้นฐานเบื้องต้นและคำจำกัดความทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิคุณสมบัติ งาน ความร้อน การหาสภาวะของสารบริสุทธิ์ กฎข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์พลังงานและหลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กระบวนการผันกลับได้และไม่ได้ หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นวัฎจักรคาร์โนท์ ความเกี่ยวข้องของเอนโทนปี หลักการเบื้องต้นของวัฎจักรกำลังของก๊าซและไอ