บทนำเกี่ยวกับไฮโดรลิคส์และนิวแมติดส์ คุณสมบัติของของไหลไฮโดรลิคส์ พลังงานและกำลังในระบบไฮโดรลิคส์ การออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฮโดรลิคส์ ระบบนิวแมติดส์ การเตรียมอากาศและชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบนิวแมติดส์ วงจรการนำไปใช้ ระบบการควบคุมแบบลอจิก วงจรควบไฟฟ้าสำหรับกำลังของไหล ความปลอดภัยและการบำรุงรักษากำลังของไหล โครงงานไฮโดรลิคส์และนิวแมติดส์  ปฏิบัติการไฮโดรลิคส์และนิวแมติดส์