ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเนื้อหาเครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องมือวัด กลศาสตร์ประยุกต์และกำลังของวัสดุ รวมถึงการจัดการทางด้านสารสนเทศ (automation) ที่มุ่งเน้นให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ต้นทุนการผลิต คุณภาพและ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันอัคคีภัย