การใช้เครื่องมือเขียนแบบ การเขียนแบบตัวอักษรและตัวเลข การสร้างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดต่างๆ การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและข้อความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่างๆ การเขียนแบบวัสดุวิศวกรรมและแบบโครงสร้าง พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ