วิชา การพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Communication and Negotiation Skill