คำอธิบายรายวิชา

การเคลื่อนที่แบบแกว่ง ระบบการสั่นโดยอิสระและโดยบังคับทั้งแบบที่มีการหน่วงและไม่มีการหน่วง การสั่นคงตัวและการสั่นที่แปรผันตามเวลา หลักการเบื้องต้นของระบบการสั่นที่มีหลายระดับขั้นความเสรี หลักการของการลดการสั่นสะเทือนและการควบคุม