ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชากลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็น เครื่องยนต์สันดาบภายใน และการสั่นสะเทือน