หลักการเบื้องต้นและคำจำกัดความส่วนประกอบและการทำงานของระบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟฟ้าการตั้งศูนย์ล้อและการวินิจฉัยข้อขัดข้องเบื้องต้น