จลน์ศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม