คุณสมบัติของของไหล ของไหลเมื่ออยู่นิ่ง สมการความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ของของไหล สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหลในรูปแบบอินทิเกรดปริมาตรควบคุมและในรูปแบบสมการอนุพันธ์ สมการโมเมนตัมและสมการพลังงานของของไหล การวิเคราะห์การไหลคงที่แบบอัดตัวไม่ได้ การวิเคราะห์มิติและการจำลองแบบธรรมชาติการไหลของของไหลจริง การไหลแบบคงตัวของของไหลอัดตัวไม่ได้ในท่อ