การปฏิบัติเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยครบทุกขั้นตอนของกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย มีการรายงานตามรูปแบบและการเสนอผลงานกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล