ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ แรง การสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และโมเมนตัม รวมถึงกลศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ